Rapporten «Sårbarhet og samhold hos personer som selger sex via internett. Voldsutsatthet, tillit til politi og hjelpetiltak og betydningen av erfaringsdeling med andre sexarbeidere», er en kartlegging av erfaringene til personer selger sex i Norge via internett.

 

Rapporten er basert på en undersøkelse med 50 respondenter gjennomført mellom november 2018 og januar 2019. 

Funnene støtter opp under funn fra tidligere kartlegginger som viser at personer som selger sex i Norge er en sårbar gruppe hva gjelder vold, trakassering og seksuelle overgrep, og de bekrefter at dette også gjelder for de som primært selger sex ved bruk av internett. Til sammen oppga 72 prosent av respondentene å ha blitt utsatt for vold, trusler eller seksuelle overgrep fra en kunde i løpet av de siste tre årene. 30 prosent oppga å ha blitt utsatt for fysisk vold, trusler eller ran av andre enn kunder fordi de solgte sex.

Majoriteten av respondentene oppga lav tillit til politiet, og flere hadde latt være å ta kontakt i etterkant av en voldelig eller ulovlig hendelse. Et nytt funn i vår undersøkelse er at tilliten til politiet er betydelig lavere hos norskspråklige respondenter, selv om den var lav hos alle grupper.

Tilliten til offentlige helsetilbud var noe høyere enn til politiet, men ble fremdeles vurdert som relativt lav. Et bekymringsfullt funn var at en betydelig andel av respondentene oppga at de hadde opplevd stigmatiserende holdninger fra helsepersonell. Samtidig viser undersøkelsen vår at mange sexarbeidere har stor tillit til ansatte i helsetilbud som spesifikt jobber med personer som selger sex, og dette gjelder både de norskspråklige og de fremmedspråklige respondentene.

Sexarbeiderne i denne undersøkelsen oppga kontakt med andre som selger sex som viktig, blant annet fordi det bidrar til økt trygghet og gir sosial støtte.

Undersøkelsen er gjennomført av PION og finansiert av Helsedirektoratet.