om pion

PION - Sexarbeidernes Interesseorganisasjon

Om PION 

PION ble etablert i 1990, og er en medlemsbasert interesse og rettighetsorganisasjon, kontaktsenter og politisk talerør for kvinner, menn og transpersoner som selger seksuelle tjenester i Norge uavhengig av oppholdstatus og tilhørighet.

PION jobber for å sikre sexarbeideres helse og rettigheter. Helse og rettigheter er gjensidige variabler. Retten til helse er en forutsetning for å realisere andre rettigheter, og andre rettigheter er en forutsetning for å realisere retten til helse.

PION jobber for avkriminalisering, og søke alternativer til strafferettslig regulering. Herunder jobber vi for å redusere konsekvensene som følger av kriminalisering, stigmatisering og marginalisering, og å styrke mennesker som selger sex rettsstilling i samfunnet.  

PION jobber for å forebygge smitte av hiv- og seksuelt overførbare infeksjoner, og for å redusere sårbarhet for vold, overgrep og utnyttelse. Vi formidler kondomer og glid, bistår personer som vil ha PrEP og tilbyr rusrådgivning.

PION gir juridisk hjelp og veiledning på rettslige områder som er relatert til sexarbeid så vel som andre rettsområder som utlendingsrett, avtalerett, gjeldssaker, skatt, bolig, trygd, sosialrett og familierett.

PION samarbeider faglig og konkret med andre prostitusjons- og hjelpetiltak i feltet.. Og organisasjoner i sivilt samfunn relatert til hiv, seksuell helse og rettigheter, lhbt+ spørsmål, migrasjon og ruspolitikk.  

PION deltar i fag- og tiltaksforumene norsk og nordisk prostitusjonsnettverk, og samarbeider tett med andre nordiske og internasjonale sexarbeiderorganisasjoner og nettverk.

Vedtekter for PION - Prostituertes interesseorganisasjon i Norge

§ 1. Formål

PION er en landsomfattende ideell interesse- og rettighetsorganisasjon for mennesker som har erfaring med salg av seksuelle tjenester og jobber med sexarbeid i Norge. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon.

PION har som oppgave å ivareta mennesker som selger og sex og jobber med sexarbeid sine interesser og rettigheter i samfunnet, og bidra til at alle sexselgere og sexarbeidere er beskyttet av menneskerettigheter og mot diskriminering i lov og praksis.  

§ 2 Virke og organisering

PION har hovedsete i Oslo

PION skal gjennom sitt virke:

  • Ivareta alle sexselgere og sexarbeideres interesser og rettigheter og være et talerør i den offentlige debatten.
  • Arbeide for total avkriminalisering og for etablering av en rettighetsbasert tilnærming som sikrer rettigheter og ivaretar sexselgere og sexarbeideres menneskerettigheter. 
  • Arbeide mot alle former for kriminalisering, samfunnsmessige fordømmelse, stigma og diskriminering.
  • Være et kontaktsenter for personer som jobber med salg av sex og sexarbeid.
  • Drive helsefremmende arbeid med informasjon om seksuelt overførbare infeksjoner, kondomutdeling m.m.
  • Drive rettshjelparbeid med gratis juridisk råd og rettshjelp.  
  • Gi generell rettsinformasjon og styrke rettsstillingen til mennesker som jobber med sexsalg og sexarbeid.
  • Arbeide aktivt med informasjonsarbeid, samt direkte kontakt med offentlige myndigheter.
  • Styrke kunnskap om og kompetanse på sexarbeider-feltet gjennom aktiv deltakelse i diskusjoner om salg av sex og sexarbeid, nasjonalt og internasjonalt.
  • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid

PION forpliktes ved to underskrifter i fellesskap av styreleder og daglig leder. PIONs regnskap skal revideres av autorisert revisor. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 3 Medlemskap

PION har to former for medlemskap:

a) Personmedlemskap kan tegnes av alle myndige privatpersoner som ønsker å støtte

PIONs formål og arbeid.

b) Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av alle juridiske personer som ønsker å støtte

PIONs formål og arbeid. Organisasjonsmedlemmer kan ikke ha vedtekter eller

andre bestemmelser eller etablert praksis som strider mot PIONs formål eller

virksomhet.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen og kan være ulik for de to

medlemskategoriene. Medlemskapet følger kalenderåret. PION fører medlemsregister

som oppfyller til enhver tid gjeldende krav til personvern og behandling av personopplysninger. Medlemsregisteret skal kun inneholde informasjon som er nødvendig for driften av organisasjonen og for å sikre et godt medlemstilbud, og skal holdes konfidensielt.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år utmeldes automatisk, men kan melde seg inn på nytt.

§ 4 – Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer, personer som innehar tillitsverv i organisasjonen og aktivister som handler i strid med PIONs vedtekter og retningslinjer kan suspenderes av styret dersom konflikten ikke kan løses gjennom mekling.

a) Styrets leder kan suspenderes etter votering i styret med 2/3 flertall.

b) Øvrige styremedlemmer og medlemmer kan suspenderes etter votering i styret med simpelt flertall.

Medlemmer som motarbeider PIONs formål eller på annen måte er til hinder for PIONs virksomhet, kan ekskluderes etter votering i styret med 2/3 flertall.

Et medlem som innehar tillitsverv i eller jobber som aktivist for organisasjonen, må være suspendert fra sin rolle før eksklusjonssak kan åpnes. Suspensjons‐ og eksklusjonsvedtak kan ikke fattes om samme medlem i samme styremøte.

Generalforsamlingen er ankeinstans i suspensjons‐ og eksklusjonssaker. Anke fremstilles til styret, som forbereder sakens behandling i generalforsamlingen. Ekskluderte medlemmer kan ikke melde seg inn på nytt før styret opphever sitt eksklusjonsvedtak.

§ 5 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er PIONs høyeste organ og vedtar organisasjonens vedtekter og overordnede politikk. Alle oppmøtte personmedlemmer har tale‐ forslags‐ og stemmerett ved generalforsamlingen. Organisasjonsmedlemmer kan sende én representant til generalforsamlingen som gis tale‐ og forslagsrett. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

a) Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.

b) Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styrets flertall eller minimum 2/3 av

personmedlemmene krever det, dog tidligst åtte uker etter siste generalforsamling.

Innkalling til generalforsamling sendes fra styret og skal være gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest seks uker før generalforsamlingen. Saksliste og sakspapirer skal være gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest to uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun behandle saker som er oppført på sakslisten, og skal ha følgende dagsorden:

i) valg av ordstyrer,

ii) valg av referent,

iii) valg av to medlemmer til å undertegne protokollen,

iv) valg av tellekorps,

v) godkjenning av innkalling og dagsorden,

vi) godkjenning av foregående års årsmelding og regnskap,

vii) godkjenning av inneværende års budsjett, herunder fastsettelse av kontingent,

viii) innmeldte saker,

ix) valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer,

x) valg av valgkomité.

Til ekstraordinær generalforsamling skal sakslisten gjøres tilgjengelig sammen med innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling behandler ikke pkt. vi‐vii over, og behandler pkt. ix‐x kun dersom dette er formålet med den ekstraordinære generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, skal meldes inn til styret senest fire uker før generalforsamlingen.

§ 6 – Styret

Styret leder organisasjonen mellom generalforsamlingene og er ansvarlig for organisasjonens daglige drift. Styret består av styrets leder og inntil 6 styremedlemmer samt tre varamedlemmer og en ansatterepresentant, som samlet sett skal ha en kjønnssammensetning som er representativ for medlemsmassen. 

Styret velges under generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Valgperioden er to år. Ved valg skal kontinuitet tilstrebes så langt det er mulig.

Generalforsamlingen kan utarbeide retningslinjer som videre detaljerer styrets sammensetning. Slike retningslinjer kan ikke stride mot disse vedtektene.

§ 7 – Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder innstillinger ved valg av styre, styrets leder og varamedlemmer under ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret, og består av to personer. Valgperioden er ett år.

§ 8 – Taushetsplikt

Tillitsvalgte og alle som gjennom sitt arbeid for eller sine roller i PION møter eller tilegner seg informasjon om enkeltpersoner, er underlagt taushetsplikt. Styret kan utarbeide retningslinjer for gjennomføring og kontroll av denne bestemmelsen.

§ 9 – Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall blant de fremmøtte,

stemmeberettigede medlemmene.

§ 10 – Oppløsning

PION kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene ved to påfølgende generalforsamlinger, hvorav minst én må være ordinær. Ved oppløsning skal organisasjonens eventuelle gjenværende midler tilfalle organisasjonens formål. Oppløsende generalforsamling skal vedta hvordan organisasjonens midler skal fordeles. Slike midler kan ikke tilfalle privatpersoner.