om pion

PION - Sexarbeidernes Interesseorganisasjon

PION er en ideell organisasjon med beliggenhet i Oslo, men jobber for alle uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell identitet og kjønnsuttrykk som selger sex i Norge. PION er politisk talerør og jobber for å sikre sexarbeideres helse og rettigheter. PION jobber med hiv- og soi-forebyggende arbeid, tilbyr juridisk rådgivning og publiserer tidsskriftet Albertine. PIONs virksomhet driftes med tilskudd fra offentlige myndigheter. PION vektlegger likepersonsarbeid, og har per i dag felttilbud for menn som selger sex til menn og skeive sexarbeidere, transpersoner, transkvinner og transmenn som selger sex, og sexarbeidere med migrantbakgrunn fra Thailand. 

Styret har det formelle ansvaret for en forsvarlig organisering av PIONs virksomhet herunder å påse at fastsatte mål, strategier, planer og budsjetter følges.

§ 1. Organisasjonens navn er Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, PION

§ 2 PION er en ideell, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon.

§ 3 Organisasjonens kontor er i Oslo.

§ 4 Organisasjonens formål er:

 • Ivareta alle sexarbeideres interesser og rettigheter og være et talerør i den offentlige debatten.
 • Drive helsefremmende arbeid med informasjon om Hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner og kondomutdeling m.m.
 • Gi rettsråd i konkrete saker
 • Gi generell rettsinformasjon.
 • Arbeide aktivt med informasjonsarbeid, samt direkte kontakt med offentlige myndigheter.
 • Være et kontaktsenter for kvinner, menn og transpersoner som jobber i prostitusjon og med sexarbeid.
 • Arbeide mot kriminalisering, samfunnsmessige fordømmelse, stigma og diskriminering.
 • Delta aktivt i diskusjoner om prostitusjon, nasjonalt og internasjonalt.

§ 5 Organisasjonen har ingen egenkapital, ingen medlemmer og er avhengig av offentlig støtte.

§ 6 PIONs øverste organisasjonsorgan er styret. Styret velges for 2 år av gangen. Det skal etterstrebes å ha sexarbeidere i styret.

§ 7 Organisasjonens styre kan ha inntil 6 medlemmer i tillegg til tre varamedlemmer, etter årsmøtets nærmere beslutning. Organisasjonens administrative leder fungerer som sekretær for styret.

§ 8 Styret har ansvaret for organisasjonen og har et overordnet ansvar for organisasjonens virksomhet, samt økonomi og personalsaker.

§ 9 Administrativ leder administrerer den daglige driften. Dette innebærer arbeidet med den utadrettede virksomheten, økonomiforvaltning, administrasjonsarbeidet og oppføling av prosjektansatte.

§ 10 PION skal tilstrebe å ansette medarbeidere i prosjekt for å ivareta organisasjonens formål og iverksette og gjennomføre konkrete aktiviteter og prosjekter relatert til helsefremmende arbeid og rettshjelp. 

§ 11 Prosjektansatte har møte- og talerett men ikke stemmerett.

§12 I tillegg til administrativ leder, kan styret utpeke en brukerrepresentant med erfaring fra sexarbeid fra styremedlemmene, som organisasjonens ressursperson og beskytter. 

§ 13 Organisasjonens ordinære årsmøte skal behandle:

 • Godkjennelse av regnskap
 • Valg av styre
 • Valg av revisor og godkjennelse av revisors honorar

§ 14 Vedtak fattes ved simpelt flertall, og styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet.