prosjekter

«No barebacking»

Morten Sortodden

Publisert i Albertine, juni 2013

«Idealet er sex med kondom, men det er ofte pengene som rår.»

Mannlige sexarbeidere har i hovedsak vært en usynlig gruppe både i skeive miljøer og i prostitusjonstiltakene. Det er i ferd med å endre seg; i 2008 etablerte PION et prosjekt rettet mot menn og transpersoner som selger sex, og i 2011 startet Prosentret sitt Pro Mann-prosjekt.

Online
Menn som selger sex til menn har internett som viktigste arena for å treffe kundene sine. Alle de vi har og har hatt kontakt med, bruker nettet. Dette betyr ikke at ikke formidling av sexsalg kan skje på andre arenaer som på utesteder, i parker etc., men PIONs arbeid er først og fremst rettet mot online-kontaktformidling.

Sexarbeid blant menn skiller seg ut fra sexarbeid blant kvinner på flere områder, blant annet ved at det er mer vanlig for kvinner å ha et etablert miljø med andre sexarbeidere eller etablere arbeidsfellesskap. Kvinner rekrutteres ofte av venninner eller noen som har kjennskap til sexarbeid, men nesten alle de mennene vi har vært i kontakt med, opptrer som «enslige ulver» og oppgir at de ikke har noen fellesskap med andre menn som selger sex. Det er bare ett eneste arbeidsfellesskap med unge menn vi har kontakt med per i dag.

Jeg jobber i hovedsak med å sende ut meldinger til annonsører på eskortesider om vårt tilbud, som består av rådgivning, juridisk bistand, hjelp til å komme i kontakt med helsevesenet, og ikke minst gratis kondomer og glidemiddel. Vi får svært ofte positiv respons i form av smileys og takksigelser. Noen sier eksplisitt at de ikke ønsker kontakt med oss. Fra andre får vi ingen respons der og da, men det kan komme i ettertid. Som oftest er det helt spesifikke spørsmål vi får, som for eksempel om det er lov å selge sex fra egen leilighet eller hybel en leier, hvor man kan hivteste seg, og om hjelp til å komme i kontakt med andre offentlige tiltak som NAV, UDI o.l. PION jobber også i det skeive miljøet, både i tilknytning til uteliv, og mot det organiserte miljøet. Vi skriver innlegg og kronikker og deltar på festivaler. Vi arrangerte også en kveld på homoutestedet London Pub, hvor vi kombinerte dragshow med kunnskapsformidling om seksuell helse. I etterkant av å ha markert oss på disse arenaene opplever vi at menn som selger sex tar kontakt med spørsmål.

Mangfoldig gruppe
Noe av det første som slår meg når jeg jobber med skeive sexarbeidere, er hvor uensartet denne gruppen er. Forskning viser også dette. Det er like mange grunner til å selge sex som det er selgere. I løpet av det siste året har vi fått mye kontakt med en gruppe unge sexarbeidere som ikke er norske, og som selger mye sex. De er svært aktive brukere av internett, på flere forskjellige kanaler, og får således mange kunder.  Noen av dem har problemer som ikke har med det å selge sex å gjøre, men mer med den generelle situasjonen de er i. Så som at de er papirløse innvandrere, eller at de bor sammen med familie som forventer at de gifter seg når de har fått opphold eller ved retur til hjemlandet.

Forhandlingskort
Helt siden hivepidemien kom til Norge på midten av 1980-tallet har det å begrense epidemien vært en sentral del av arbeidet som prostitusjonsfeltet har hatt overfor sexarbeidere. Også for PION som interesseorganisasjon har dette vært svært viktig. Vi er representert både i det nasjonale Hiv-Rådet, og i styret til Hiv Norge.

Det er blitt registrert en økning i nye hivsmittede blant menn som har sex med menn de siste årene, spesielt i Oslo. Det er ikke bare hiv som øker, men også syfilis og gonoré. I år har det vært en liten nedgang når det gjelder hivsmitte i denne gruppen, men ingen nedgang når det gjelder syfilis og gonoré. Dette tyder på at usikker sex fortsatt er vanlig.

I forkant av en konferanse om sikrere sex blant menn som har sex med menn i Stockholm i 2011, tok jeg kontakt med rundt 25 av de aktive sexarbeidere jeg hadde vært i kontakt med før, for å høre om det å praktisere sikrere sex var det vanlige for dem. For meg kunne det se slik ut, siden så å si samtlige hadde annonser på nettet der det sto «safe sex only», «no barebacking» etc. De jeg snakket med sa alle at de bare praktiserte sikrere sex med kunder, men at de ofte opplevde forespørsler om ubeskyttet sex. Men med noen av dem jeg snakket med, kom det fram at hvis de hadde blitt tilbudt mye penger, ja, så kanskje …

I RFSL-rapporten Osynliga synliga aktörer om skeivt sexarbeid, og i Ulla Bjørndals rapport Et usynlig marked? for Prosentret om menn som selger sex fra 2010, blir det nevnt flere eksempler på at bruk av beskyttelse er noe mange kan forhandle om. Det at vi fikk så bastante svar og det at sikrere sex også blir sett på som noe en kan forhandle om i nevnte undersøkelser, kan skyldes flere ting. Men for oss er det viktig at dette kan tolkes som om viljen til å ha sikrere sex absolutt er der, og så kan en ha en dialog hva det innebærer. Vi ble ikke møtt med motvilje av dem vi hadde kontakt med, og vi har fortsatt denne dialogen, men for ikke å mase, og dermed skremme noen vekk, nøyer vi oss med å spørre om de har kondomer og glid. De jeg hadde kontakt med her, var meget seksuelt aktive menn med identitet som profesjonelle sexarbeidere; til forskjell fra menn med mer sporadiske erfaringer med sex i bytte mot vederlag.

Unge migranter
For PION er det viktig å nå ut til unge sexarbeidere og især de som er i en situasjon der de ikke har opphold i Norge. Disse er som ofte ikke fortrolige med vårt helsesystem fordi de har dårlige erfaringer fra helsevesenet i hjemlandet. Mange stoler ikke på at taushetsplikten vil bli overholdt og vil av den grunn verken formidle om sexarbeid eller be om å få ta en test. Noen har også spurt om de vil bli utvist fra Norge hvis hivtesten er positiv. De kjenner heller ikke til at det er mange steder en kan teste seg anonymt og gratis. Vi formidler informasjonen om hvor det er mulig å få tatt en test, og for dem som oppholder seg i Oslo, tilbyr vi oss å følge personen dit om det er ønskelig. Mange av dem har liten kunnskap om hiv og andre infeksjoner, selv om salg av sex har vært inntektskilde på vei til og gjennom Europa som migrant. De bruker heller ikke skeive utearenaer der kondomer og informasjonsmateriell deles ut. De regner seg ikke som homofile, selv om de har sex med menn for å tjene til livets opphold. Av og til tror de at en bare kan få hiv hvis en er homofil eller at en må være den passive parten seksuelt for å bli smittet av kjønnssykdommer.

Det er et stort potensiale for å drive informasjon mot denne gruppen. Noen av de unge sier at hvis kunden har med kondom, kan de bruke det. De synes derimot det er for dyrt å kjøpe, og de ønsker ikke å hente kondomer på homoutesteder. De ble derfor veldig glad for å få vite at de kan hente gratis kondomer hos oss, og mente dette ville styrke deresforhandlingsposisjon i forhold til kundene.

En av erfaringene våre med å jobbe med skeive sexarbeidere og menn som selger sex spesielt, er at det tar veldig lang tid å bygge opp tillit, men hvis en jobber målrettet og er synlig til stede både på internett, i den skeive bevegelsen, og andre arenaer der sexarbeidere er, tar folk etter hvert kontakt når de har behov for det.

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss