prosjekter

TEMA: STRAFFELOVENS BESTEMMELSER OM SALG AV SEX

Straffeloven definerer salg av sex slik: en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen, eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Med «vederlag» menes betaling. Det er uten betydning hvilken form betalingen har. I tillegg til penger, kan alkohol, narkotika, gjenstander tjenester osv. regnes som «vederlag».

Salg av sex til faste kunder er også prostitusjon. Men er kontakten mellom personene langvarig og fast kan det være vanskelig å sette grensen for hva som er prostitusjon eller et forhold. Det som teller i vurderingen om det er prostitusjon er om det er en kjøper som betaler for tjenester av en som selger sex.

Reglene i straffeloven om salg av sex gjelder for alle personer som oppholder seg i Norge. Reglene gjelder også i utlandet for norske statsborgere og personer som bor i Norge.

Kjøp av seksuelle tjenester
(Straffeloven § 316)

Det er ulovlig å skaffe seg eller noen andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag. Det er også ulovlig å motta seksuelle tjenester selv om vederlaget, betalingen, eller avtalen er gjort av en annen. I tillegg er det ulovlig å betale en person til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

Strafferammen for å kjøpe sex er bot eller fengsel opp til 6 måneder eller begge deler. Hvordan straffen blir, kommer an på hva som har skjedd. Det er domstolen som avgjør hva straffen blir. Dersom den seksuelle omgangen eller handlingen er skjedd på en særlig krenkende måte, kan straffen bli inntil 1 års fengsel. Eksempel på særlig krenkende måte er for eksempel handlinger som er gjennomført på en særlig smertefull måte.

Man kan også straffes på forsøk på å kjøpe seksuelle tjenester.

Kjøp av seksuelle tjenester av mindreårige
(Straffeloven § 309)

Det er ulovlig å skaffe seg eller noen andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag med en person under 18 år . Det er også ulovlig å motta seksuelle tjenester fra en person under 18 år selv om vederlaget, betalingen, eller avtalen er gjort av en annen. I tillegg er det ulovlig å betale en person under 18 år til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

Man kan straffes selv om man ikke visste at personen man kjøpte sex av er under 18 år hvis man burde forstått at personen var under 18 år. For eksempel dersom utseende, modenhet, hvordan vedkommende er organisert osv, tilsier at man burde ha forstått eller sjekket alderen nærmere.

Strafferammen for å kjøpe sex av en mindreårig er fengsel opp til 2 år. Hvordan straffen blir, kommer an på hva som har skjedd. Det er domstolen som avgjør hva straffen blir. Dersom den seksuelle omgangen eller handlingen er skjedd på en særlig krenkende måte, kan straffen settes opp til 3 års fengsel.

Man kan straffes på forsøk på å kjøpe seksuelle tjenester av personer under 18 år.

Hallikvirksomhet
(Straffeloven § 315)

Det er ulovlig å fremme andres salg av sex. Meningen med denne bestemmelsen er å straffe «hallikvirksomhet». Med hallikvirksomhet mener man at en eller flere personer rekrutterer, organiserer eller utnytter at andre selger sex.

Man tenker først og fremt på bakmenn eller -kvinner som tjener penger på at andre selger sex. Da tenker man på organisering av sex-klubber hvor medlemmer får tilgang til sexarbeidere, eller at man kjører sexarbeidere til et sted hvor man kan får kontakt med kunder.

Bestemmelsen kan også ramme situasjoner der to eller flere som selger sex organiserer sitt salg sammen, for eksempel på en slik måte at en har mer kontroll på økonomien eller kundebasen enn den eller de andre. Personen som kontrollerer økonomien kan ansees å legge til rette for den andre personens salg av sex. Dette gjelder selv om personen selger sex selv.

Det er heller ikke noen nedre grense for hvor mye sex som er solgt før man anser det som ulovlig. Det holder i utgangspunktet å legge til rette for prostitusjon av andre en eneste gang før man gjør noe ulovlig.

For å bli straffet etter denne loven må man bevisst ha gått inn for å fremme andres salg av sex. Har man fremmet andres sexsalg uten at man visste det selv, kan man ikke straffes. Det er også viktig å vite at man kan få straff hvis man har forsøkt å fremme andres sexsalg, selv om forsøket ikke har vært vellykket.

Strafferammen på å fremme andres salg av sex er opptil 6 års fengsel. Det betyr ikke at alle som blir dømt etter denne bestemmelsen får 6 år i fengsel. Hvordan straffen blir, kommer an på hva som har skjedd. Straffen vil være annerledes for en som har utnyttet mange som selger sex og tjent mye på det enn der det er snakk om ett enkelt tilfelle. Det er domstolen som avgjør hva straffen blir.

Det er ikke lov å leie ut lokaler hvis man forstår at lokalene skal brukes til salg av sex. Det er også ulovlig å leie ut lokaler selv om du ikke forsto at lokalene skulle brukes til prostitusjon hvis du burde ha skjønt at denne type aktivet foregikk. Hva som skal til for at du bør skjønne at salg av sex skal finne sted er vanskelig å si helt sikkert. Men det kan for eksempel være grunn til å mistenke noe ut i fra personen som skal leie sin oppførsel, hva han eller hun sier eller andre omstendigheter. Det skal imidlertid en del til før du kan straffes når du ikke vet at lokalene skal brukes til prostitusjon. For å unngå straff må utleier forsøke å si opp leiekontrakten. (Les mer om leie av bolig under temaet om husleieloven )

Strafferammen på å leie ut lokaler for sex-salg er opptil 6 års fengsel. Det betyr ikke at alle som blir dømt etter denne loven får 6 år i fengsel. Hvordan straffen blir, kommer an på hva som har skjedd. Straffen vil være annerledes for en som hbevisst over lang tid har leid ut leilighet til sexsalg og tjent mye på det enn der det er snakk om ett enkelt tilfelle. Det er domstolen som avgjør hva straffen blir.

Man kan ikke straffes dersom man forsøker å leie ut et lokale til noen som har tenkt å selge sex, hvis forsøket ikke er vellykket. 

Kunngjøring/ annonse

Det er ikke lov å annonsere at du selv eller andre tilbyr salg av sex. Det er heller ikke lov å annonsere at man vil kjøpe sex. Det betyr ikke at gateprostitusjon i seg selv er ulovlig, selv om man tilbyr sex på offentlig sted. Med annonsering menes annonser på forskjellige offentlige arenaer som for eksempel aviser, eller tidsskrifter, annonser på radio.

Også de ansvarlige i avisen eller liknende som inntar annonse om salg av sex, kan gjøres ansvarlige og straffes for medvirkning av annonsering av sexsalg.

Det er bare annonser som er tydelige annonser for salg av sex som kan straffes. Altså annonser som ikke kan forstås som annet en annonse for salg av sex.

Hvis man annonserer salg av sex kan man få bot eller inntil 6 måneders fengsel. Hvordan straffen blir, kommer an på hva som har skjedd. Straffen vil være annerledes for en som over lang tid, og i stor skala har annonsert for sexsalg og tjent mye på det enn der det er snakk om ett enkelt tilfelle. Det er domstolen som avgjør hva straffen blir.

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss