prosjekter

TEMA: MENNESKEHANDEL

(Straffeloven § 257/258)

Hvis man blir tvunget, truet eller noen misbruker deg i en sårbar situasjon, utnytter eller forleder deg til å selge sex er du blitt utsatt for menneskehandel. Dette er en straffbar handling som kan gi opp til 6 års fengsel. Hvor streng straffen blir kommer an på omstendighetene som foreligger, og alvorligheten av forbrytelsen.

Trafficking er en annen vanlig definisjon på menneskehandel. Ordet «trafficking» brukes spesielt til å betegne salg av kvinner og barn til seksuell utnyttelse.

Det er viktig å merke seg at et offer for menneskehandel kan omfatte alle mennesker uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet eller om man har tilhørighet til andre grupper.

Det samme gjelder personer som legger til rette for at menneskehandel skjer ved å anskaffe, motta eller transportere personer som blir utsatt for menneskehandel. Det er også straffbart å hjelpe og bidra til at tvang og utnyttelse kan skje, selv om du selv ikke utfører den tvangen eller utnyttelsen.

I tillegg til er det ulovlig å betale for å utnytte eller tvinge personer.

Hvis personen som er utnyttet er under 18, kan den som er ansvarlig for utnyttelsen også straffes dersom om vold eller trusler er brukt. Man kan straffes selv om man ikke visste at personen var under 18 år. Hvis personen er under 18 år er det menneskehandel straffbart selv om den mindreårige har samtykket til dette.

Hvis handlingene er grove, som for eksempel grov alvorlig tvang eller grov vold, om personen var under 18 og handlingen har gjort at man har tjent mye penger kan det være grov menneskehandel. Straffen for dette er opp til 10 år. Hvor streng straffen blir kommer an på omstendighetene som foreligger, og alvorligheten av forbrytelsen.

ROSA-hjelp hjelper kvinner og barn som er utsatt for menneskehandel. Les mer her: http://www.rosa-help.no/index.html

Bistandsadvokat
Er du offer for menneskehandel har du rett på bistandsadvokat før anmeldelse til politiet. Etter anmeldelse har du rett til bistandsadvokat gjennom hele saken.

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar ett offer i en straffesak sine interesser i saken, som for eksempel erstatning.

Politiet
Hvis du er blitt utsatt for menneskehandel er det viktig at man anmelder forholdet til politiet. Politiet har taushetsplikt i alle saker. Politiet har plikt til å vurdere hvor alvorlig din situasjon er og om du har behov for beskyttelse når du anmelder et forhold som menneskehandel. Politiet vurderer grad av beskyttelse og hvilke tiltak som skal gjøres ut i fra hvert enkelt tilfelle.

Hvis du skal anmelde, i avhør eller stille opp i rettsmøter har du krav på tolk. Tolkene som blir brukt har også taushetsplikt. 

Menn som selger sex og skeivt sexarbeid
Pion
Migrasjon
Juss