At arbeidsgiver ikke liker sexarbeid er ikke oppsigelsesgrunnlag. Det slo Kristiansand Tingrett fast, og ga saksøker full medhold. Nå er saken anket til Agder Lagmannsrett og det gjenstår å se hva som blir resultatet der.    

 

Lilith ante fred og ingen fare da hun fikk beskjed fra ledelsen på puben om at de ønsket et møte med henne. Årsaken var, ble det oppgitt, at kunder hadde klaget på at hun var sur på jobben. Da hun sammen med pubens tillitsvalgte kom på møtet, ble hun møtt av pubens styreleder og daglig leder samt deres advokat. Hun ble presentert for en utskrift av en nettannonse for eskortetjenester, med spørsmål om det var hun som var avbildet i annonsen.

En av pubens gjester hadde vist annonsen til Liliths sjef.

- Jeg ble så satt ut at jeg knakk helt sammen, forteller Lilith.

Hun hadde forberedt seg godt til møtet der hun ville imøtegå beskyldningene om at hun var en dårlig pubvert. Det ville være en enkel sak, tenkte hun, fordi hun hadde en god tone med mange av stamgjestene på puben.

- Både jeg og tillitsvalgte var målløse og oppskaket. Vi ba om en pause, sier Lilith.  

 

Tvunget til oppsigelse

Arbeidsgiver ville at hun skulle si opp jobben, og etter en times betenkningstid skrev hun under på en oppsigelse som var formulert av pubens ledelse. I oppsigelsen sto det at hun anså arbeidsforholdet som avsluttet. Det sto ikke i kontrakten, men i løpet av møtet kom de «til enighet» om at Lilith skulle fra si seg lønn i oppsigelsestiden.

- Tillitsvalgte hadde liten eller ingen erfaring som tillitsvalgt, og visste ikke hvordan hun skulle håndtere situasjonen som oppsto. Hun var like rådvill som meg.

Lilith gikk rett på ferie. Da det første sjokket hadde lagt seg, begynte hun å tenke på at det var ikke riktig. Hun kontaktet Fellesforbundet og ba om bistand. Det fikk hun. Fellesforbundet mente Lilith var blitt forledet til å si opp. Det avviste arbeidsgiver, som hevdet at hun hadde sagt opp frivillig. Møtet førte ikke til enighet.

Lilith fikk advokatbistand gjennom LO, og advokaten sendte søksmålsvarsel til arbeidsgiver der det ble formidlet at Lilith ble presset til å si opp og at oppsigelsen derfor var å anse som ugyldig. Arbeidsgiver ble anbefalt om å trekke den tilbake.

Det avviste arbeidsgiver, som hevdet at oppsigelsen hadde skjedd frivillig. Saken endte i Kristiansand Tingrett.

Advokaten anførte at arbeidsgiver hadde overrumplet Lilith og pubens tillitsvalgte. Begge to var informert om at møtet skulle omhandle noe helt annet enn det som var gjeldende sak, og var i motsetning til ledelsen, totalt uforberedt da de entret møtet.

I tingrettsdommen står det at det var en klar ubalanse mellom partene så vel som i avtalen, både når det gjelder erfaringer, forberedelse og hvem partene stilte med.

I avtalen som er formulert av arbeidsgiver frasier Lilith seg alle rettigheter uten gjenytelser fra arbeidsgiver.

Oppsigelsen fant sted i begynnelsen av måneden, og «enigheten» om at hun hverken skulle jobbe eller motta lønn i oppsigelsestiden, førte til at hun sto uten inntekt i fem måneder.

- I retten formidlet styreleder på puben, at jeg skalv slik at jeg nesten ikke klarte å skrive under oppsigelsen, forteller Lilith.

- Det sier jo litt om hvilken sinnstilstand jeg var i under dette møtet.

 

Nødvendig inntektskilde

For folk fleste er motivet for å jobbe grunnet i behovet for lønnsinntekt, slik er det også for folk som velger seg sexarbeid som inntektskilde.

- Jeg begynte å tenke på å jobbe med sexarbeid i en tid da jeg hadde veldig dårlig råd, og hadde søkt på flere andre jobber uten å få napp, sier Lilith.

Jobben som pubvert var timebasert, og utgjorde ikke inntektsmessig mer enn en deltidsstilling.

- Jeg tenkte at jeg kan jo prøve å legge inn en annonse på en nettportal for eskortetjenester, og se hva som skjer. Jeg fikk kunder og jobbet som sexarbeider samtidig som jeg skjøtet min jobb som pubvert.

Advokaten til arbeidsgiver formidler ifølge Tingrettsdommen, at sistnevnte syntes at annonsen var avskyelig, og var redd for at prostitusjonskunder skulle begynne å frekventere puben.

- Ledelsen hevdet at jeg mikset disse to jobbene, men jeg gjorde jeg aldri. Jeg var ikke gjenkjennelig i annonsen om man ikke på forhånd visste at det var meg, og jeg benyttet et telefonnummer som ikke var i bruk andre steder enn til eskortevirksomheten. Jeg hverken snakket om eller rekrutterte kunder til sexarbeid, i mitt arbeid som pubvert.

I de fem månedene hun var uten lønnsinntekt og heller ikke hadde krav på Nav-ytelser, var sexarbeid den eneste inntektskilden for Lilith.

 

Krav om adferdsendring og forlikstilbud

Ifølge Tingrettsdommen benekter arbeidsgiver at ledelsen hadde bestemt seg på forhånd, at arbeidsforholdet måtte avsluttes. Det hevdes at Lilith ble gitt muligheten til å si at hun ville endre adferden, og at det var hun selv som sa at hun ikke ville slutte som sexarbeider.

Arbeidsgiver tilbød et forlik, som Lilith ikke godtok.

- Jeg tenkte at om vi skulle inngå et forlik så skulle beløpet være av en sånn størrelsesorden at det sved skikkelig for dem, men de nektet å betale det jeg krevde så da gikk jeg til retten. Det er jeg egentlig veldig glad for, sier Lilith.

Spørsmålet Lilith stilte seg var om sexarbeid er uforenelig med annet lønnsarbeid?

- Det var derfor jeg valgte å gå til sak, sier Lilith, - jeg tenkte at dette må retten avgjøre.

 

Pubvert – en jobb som krever særlig tillit?   

I yrker det er påkrevd særlig tillitt kan arbeidstakers opptreden på andre områder være uforenlig med stillingen man innehar. Men da må stillingen, ifølge retten, «kreve særskilt tillit og de uakseptable forholdene være av en viss grovhet og nær sammenheng med stillingen».

En meddommer mente at man kan stille spørsmålstegn ved om ikke annonsering om sexarbeid og muligheten for å komme i kontakt med potensielle kunder som har i en jobb som krever publikumskontakt, er i strid med arbeidsgivers interesser. Men uansett kommer en samlende rett fram til at det ikke var saklig grunn til oppsigelse, og at stillingen som pubvert ikke er å anse som en stilling det kreves «særlig» tillit.

Det er vanskelig å se at å selge sex skal være uforenelig med å servere gjester drikke, rydde bord og holde orden i lokalet, står det i Tingrettsdommen. 

Puben er, ifølge Lilith, det man vil betegne som brun-pub og ikke en jobb der man har nærhet til makten, for å si det sånn.

Å selge sex er ikke forbudt og derfor ikke en straffbarhandling. Tvert i mot, det er skatte- og momspliktig og må anses som en jobb så godt som noe annen jobb.

- Jeg fikk støtte i retten for at sexarbeid er noe jeg gjør på fritiden. Annonseprofilen min var ikke lett gjenkjennelig og jeg rekrutterte ikke kunder på puben. Så lenge det ikke gikk utover min jobb på puben, var det ikke noe ledelsen hadde noe med. Det er tross alt ikke andre arbeidstakere som må oppgi overfor sjefen hva de gjør på fritiden, sier Lilith.

 

Kastet ut av skapet  

Lilith er transkvinne og sitter i styret i FRI på Sørlandet, og hun er vant med å være synlig i omgivelsene. Men hun vedgår at det har vært tøft å få så mye oppmerksomhet, som hun har gjort som en følge av at hun valgte å gå til sak mot ulovlig oppsigelse.

- Jeg hadde tenkt at jeg på et eller annet tidspunkt skulle stå fram som sexarbeider, men dette var som å bli kastet ut av skapet. Den erfaringen unner jeg ingen andre å oppleve, sier Lilith.

Det er også et voldsomt stigma knyttet til sexarbeid, og kombinasjonen transperson og sexarbeider, innebærer for mange å være eksponert for dobbeltstigma.

Retten anfører også at det er uklart om gjestene tok anstøt av utformingen av annonsen og arten av de tjenester som ble tilbudt, av sexarbeid som sådan, eller at det var en transperson som solgte sex.

Lilith forteller at hun tror at hovedårsaken var at hun er transkvinne. At det ble lekket ut at hun jobbet som sexarbeider på si, ble en gyllen anledning til å få henne bort.

- Jeg mistenker at det lå noe transfobisk bak på grunn av utdaterte holdninger hos flere av gjestene og fordi en annen transperson ble nektet adgang på en annen pub av grunner som stinker av transfobi. Flere av stamgjestene vanket på begge pubene.

Ifølge arbeidsgiverne hadde gjester blant annet klaget på at hun fortalte om Pride Paraden mens hun var på jobb.

- Jeg er likevel glad for at jeg ikke fant meg i det og krevde at oppsigelsen måtte erklæres ugyldig. Det har vært en viktig sak, ikke bare for meg, men for alle andre som jobber med sexarbeid og har opplevd eller kommer til å oppleve, en lignende situasjon, sier Lilith.

 

Seier i Tingretten

I Kristiansand Tingrett fikk Lilith dundrende medhold. Retten finner at arbeidsgiver ikke hadde saklig grunn til oppsigelse. At forholdene pubens ledelse anførte som oppsigelsesgrunn ikke var bevist, men bar preg av hypoteser.

Liliths arbeidsgiver har ifølge retten, heller ikke fulgt formkravene ved en oppsigelse, og ifølge retten må oppsigelsen derfor anses som ugyldig.

Retten angir at hensynet til arbeidstaker som er ung, uutdannet og marginalisert som transperson på arbeidsmarkedet, fordrer i særlig grad en forsvarlig saksbehandling og at avgjørelsene er tatt på faktisk forhold.

- Det er en viktig dom, sier Lilith, den slår fast at det å jobbe som sexarbeider gir ikke grunnlag for oppsigelse.

Hun er veldig fornøyd med bistanden hun fikk først fra Fellesforbundet og deretter LO-advokaten Nina Kroken. Hun er også veldig fornøyd over at Kristiansand Tingrett ga henne medhold i at oppsigelsen var ugyldig, og at retten mener at saken hadde vært unødvendig brutalt håndtert fra arbeidsgivers side.

- Saken kunne ikke ha endt annerledes; for hvordan skulle det ha vært om det var slik at erfaringer som sexarbeider skal kunne ekskludere oss fra andre deler fra arbeidsmarkedet?

Arbeidsgiver ble dømt til å betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, oppreisningserstatning og saksomkostningene.

 

Motparten anker

I dag har Lilith har fått en ny jobb, og hun forteller at hennes nye sjef kjenner til saken men bryr seg ikke om den.

En strek i regningen er at motparten har anket saken til Lagmannsretten. Det ble gjort siste dagen før ankefristen løp ut.

- Men advokaten min sier at mine tidligere arbeidsgivere ikke har et godt ankegrunnlag, så vi forventer egentlig at anken blir forkastet, sier Lilith.

- Uansett så kan ikke man vel ikke få en domsavsigelse av en høyere rettsinstans om at det å jobbe som sexarbeider er oppsigelsesgrunnlag? Det vil bety arbeidsnekt for alle sexarbeidere.   

 

Når dette publiseres har Lilith fått vite at lagmannsretten aksepterte anken.

(Kilde: Kristiansand Tingrett, Saks nr. 17-154149TVI-KISA/03)