Sommerens vakreste om ikke eventyr så festival, retter i år fokuset på en usynlig gruppe og et kontroversielt tema. Vi snakker selvfølgelig om festivalen Skeive dager og skeive sexarbeidere. For innimellom konserter, show og andre festligheter pryder skeive sexarbeidere både kunstutstilling og politisk debatt så vel som gateparaden. 

 

Skeive sexarbeidere (Queer Sex Workers) inkluderer homser, lesber og transpersoner som jobber i sexbransjen med salg av seksuelle tjenester, som stripper, intimmassør, S/M, Dominans eller annet det kommersielle seksuelle hjertet måtte begjære. Med andre ord ikke så ulikt tradisjonell heteroseksuell prostitusjon, men like fullt er skeive sexarbeidere et underkommunisert fenomen. 

I det offentlige ordskiftet finnes en sterk vilje til å fastlåse prostitusjon i en heteronormativ relasjon, mens homoorganisasjonene på sin side i hovedsak har vært opptatt av de mer konvensjonelle problemene og utfordringene homofile og lesbiske står overfor. Dette har altså Skeivt Forum og PION bestemt seg for å gjøre noe med, og uken da gårsdagens seksuelle avvikere setter farge på byen, skal benyttes til å synliggjøre dagens seksuelle avvikere: sexarbeiderne. 

Kick off
Rett skal være rett, det er homoorganisasjonene og ikke prostitusjonstiltakene som det siste året har tatt initiativet til debatt. Høsten 2008 tok Skeivt Forum i samarbeid Skeiv Ungdom og LLH, kontakt med PION fordi organisasjonene ønsket å ha et temamøte om prostitusjon. I tillegg arrangerte Nettverk for forskning om homoseksualitet seminaret ”Menn som selger sex – prostitusjon eller bare en homogreie?” på Litteraturhuset i Oslo 12. mars. Innledere på seminaret var cand.polit. Inger Björne-Fagerli og ph.d.-student Annelie Siring fra Göteborgs universitet. 

Ideen til å plassere skeive sexarbeidere på parolen til Skeive Dager tok ifølge Andrés Lekanger, leder i Skeivt Forum, allerede form etter temamøtet med LLH, Skeiv Ungdom og PION. 
– Skeive dager skal jo nettopp bidra til økt aksept og respekt for mangfoldigheten, sier Andrés. – Det er en suksessfull festival og et slagkraftig forum som gir mulighet for å nå bredt ut. Jeg tok derfor kontakt med både Pro Sentret og PION for å høre om det kunne være interessant med et samarbeid, og PION svarte. Med Skeive Dager som plattform når vi ut i både homsemiljøene og det offentlige. 

Ifølge Morten Sortodden, som i snart et år har jobbet med menn og transpersoner i prostitusjon, kom forespørselen som bestilt.
– Festivalen Skeive Dager gir en glimrende mulighet til å nå bredt ut. I tillegg er samarbeidet med homoorganisasjonene viktig for PION, og gir oss mulighet til å nå ut til målgruppene via andre kanaler enn det etablerte prostitusjonsfeltet.  

At Skeivt Forum, en studentorganisasjon med tilholdssted på Blindern, har gått i bresjen for å rette søkelyset på skeive sexarbeidere, skyldes ifølge Andrés at organisasjonen er skeiv, altså mindre konvensjonell enn de mer etablerte homoorganisasjonene, og jobber med økt bevisstgjøring på politiske og teoretiske spørsmål som angår skeive personer. Sexarbeid er ett av dem. Sexkjøpslovens heteronormative design er et annet spørsmål.  

Ekskluderende politikk 
Ifølge den engelske sosiologen Anthony Pryce som gjestet Oslo for noen år siden, er mannlig prostitusjon ikke et nytt fenomen, men noe som historisk har pendlet mellom normalisering, demonisering og romantisering. At temaet er fraværende i dagens prostitusjonslitteratur skyldes ifølge Anneli Siring at prostitusjonspolitikken hegner om heteroseksuelle relasjoner. Skeive sexarbeidere er ikke mer eller mindre synlig enn de heterofile prostituerte, men de passer rett og slett ikke inn i det bildet sosialarbeidere, politikere og andre har av feltet. 

Homsemiljøene skiller seg ikke nevneverdig ut fra samfunnet for øvrig, og ifølge Andrés er prostitusjon heller ikke en snakkis blant homsene.
– Vi vet at homofile selger og kjøper sex, men det er ingen åpenhet om det. Tvert imot kan man heller si at det har vært et tabubelagt fenomen. Mange homofile har nok unngått problemstillingen fordi man har vært redd for at det vil påvirke storsamfunnets syn på homser generelt. Men på den andre siden er det jo også knyttet bestemte forestillinger til prostitusjon, det er kvinner som selger sex til menn, og man forbinder ikke relasjoner mellom menn med kjøp og salg av seksuelle tjenester. Selv om jeg kjenner til at mannlig sexarbeid finnes, hadde jeg ikke i tankene at unge menn fra Øst-Europa som hang utenfor noen puber i Oslo, solgte sex, før jeg så en reportasje om dem i Dagbladet Magasinet. 

Ifølge Morten er fenomenet ikke er så marginalt som mange liker å tro.
– Jeg er overrasket over hvor mange som annonserer og hvor stor grensekryssende aktivitet det er blant skeive sexarbeidere, sier han, og støtter Siring som peker på at det er vanskelig å inkludere for eksempel menn som selger sex til menn i en kjønnsmaktforståelse som bygger på menns undertrykking av kvinner.

– Vi har heller ingen tilsvarende debatter om menn som offer for seksualisert vold. En annen årsak til usynliggjøringen er at kunnskapen vi har om prostitusjon i hovedsak har sprunget ut av sosialt arbeid med kvinner i marginaliserte grupper. Det er i grunnen interessant at sosialt arbeid med unge gutter i drift ikke har hatt fokus på prostitusjon, spesielt når undersøkelser viser at det er flere unge gutter enn jenter som oppgir å ha utvekslet sex for betaling i en eller annen form.

– Vi må også ha i mente at deler av den skeive prostitusjonen skjer på andre arenaer og i andre former enn det heterofile markedet. Mitt inntrykk er at for mannlige sexarbeidere er det et soloprosjekt. Det er ikke etablerte miljøer eller subkultur på samme måte som man kan se blant kvinnelige sexarbeidere. Jeg opplever imidlertid at når jeg forteller at jeg jobber i PION, er dette er et tema folk gjerne vil vite mer om. Det er stor vitebegjærlighet, og min erfaring er at det å snakke om skeive sexarbeidere ikke trigger til samme skyttergravstillinger som man opplever i de tradisjonelle debattene om prostitusjon.

Kreativt samarbeid
Arbeidet med festivalen har ifølge både Morten og Andrés vært et flott samarbeid.
– Verken PION eller Skeivt Forum er hegemoniske organisasjoner med stort markeringsbehov, så samarbeidet har vært konstruktivt, lærerikt og dynamisk, sier Morten. – Vi var begge enig om at det var behov for en debatt, men det var Andrés som fremmet temaet for seminaret: Kriminalisering av prostitusjon i et skeivt perspektiv. Her vil kriminaliseringen bli belyst fra ulike hold, inkludert skeivt rettighetsperspektiv så vel som helseperspektiv.

– Ideen om fotoutstilling kom mens jeg jobbet som språklærer i SWING – Service Workers in Group, i Bangkok, forteller Morten. – Utstillingen “From our point of view” er et samarbeidsprosjekt mellom kunstneren Rolf Flatmo, og brukerne av SWING. Vi lånte ut kamera til de som ikke hadde det og ba dem ta bilder. Det kom inn 1000 bilder og Rolf valgte i samarbeid med fotografene ut 33 bilder som ble bearbeidet til utstillingen. Arbeidene skal vises i Pride Park på Rådhusplassen sammen med Skeive kunstnere. Representanter fra SWING deltar på åpningen av fotoutstillingen, på seminaret og i paraden.

Synliggjøring, helse og rettigheter
I dag blir skeive sexarbeidere møtt med en kombinasjon av usynliggjøring og romantisering. Sistnevnte hviler på ideen om at sexsalg handler om ”pure pleasure”. Selv om det ikke er noen grunn til å hevde at alle lider, så involverer også denne formen for prostitusjon problemstillinger knyttet til helse og rettigheter så vel som sosiale og økonomiske problemer.

– PION har et ansvar for å nå ut til alle sexarbeidere, sier Morten. – Det er ikke sikkert at alle vil ha kontakt med oss, men de skal vite at vi er der og hva vi kan tilby. I tillegg er det viktig å gi stemme til også denne gruppen sexarbeidere. Ikke minst er helseperspektivet viktig, både for selgere og kjøpere. Vi ser at seksuell risikoatferd i liten grad er tema i homsemiljøene, og det er like viktig å promotere og bevisstgjøre skeive sexarbeidere på temaet seksuelle helse, som det er overfor aktørene i den heterofile prostitusjonen. Det er snakk om ulike prostitusjonsformer, noe som gjør at ikke alle nødvendigvis identifiserer seg med det hivforebyggende arbeidet som gjøres i heterofilprostitusjon.

– For mange yngre innenfor homsemiljøene er nok hiv et fjernt problem, sier Andrés. – Dette er knyttet til flere forhold, som blant annet at hiv i dag regnes som en kronisk livsstilssykdom og ikke en akutt, dødelig sykdom som man gjorde for et par tiår siden. Dessuten er hiv et like stort tabu i homsemiljøene som i andre miljøer, og det å si at man ønsker å bruke kondom kan føre til mistanker om at man har hiv, eller at man tror at den andre parten har det. Derfor unngår noen – både hivpositive og hivnegative, å kreve at det skal brukes beskyttelse. I enkelte miljøer finner man også en bevisst risikoatferd. I tillegg spiller andre forhold som rus og psykiatri inn og påvirker i hvilken grad den enkelte har mulighet for å ta ansvar for og kontroll over bruk av beskyttelse i en kommersiell, seksuell relasjon. 

Både Morten og Andrés peker på at prostitusjon også i skeive miljøer er et komplekst og sammensatt fenomen som det er behov for mer kunnskap om. Faren for at et forbud mot prostitusjon ikke skaper rom for forståelse og innsikt, men bidrar til ytterligere usynliggjøring av et allerede usynliggjort fenomen, er derfor stor. Et forbud har også negative konsekvenser i form av at opprettholdelse av stigma og høyere terskler for å anmelde vold. Tilnærmingen må være et rettighetsperspektiv, og målet må være å gjøre alle kjent med sine rettigheter.

– Min visjon er at LLH skal ta et politisk standpunkt mot kriminalisering, men det tror jeg ikke er mulig, sier Andrés. – Det ville nok splitte organisasjonen. Men jeg mener at forbudet gjør sexarbeidere til objekter, de reduseres til kjønnsorganer og oppfattes ikke som handlende individer. Kriminaliseringen bryter med sentrale frihets- og rettighetsprinsipper, den demoniserer og knebler kunder og fratar selgere retten til selvbestemmelse. Å forby en seksuell relasjon mellom voksne mennesker reiser samtidig et spørsmål om statens rett til inngripen i folks privatliv. Folk må ha definisjonsrett over og sette premisser for eget liv, det har alle behov for, avslutter Andrés.

Håpet er at prosjektet under festivalen både kan bidra til å sette skeive sexarbeidere på den politiske dagsorden, og medføre at flere engasjerer seg i problemstillinger knyttet til forbud mot prostitusjon i et skeivt perspektiv. 

Onsdag 24. juni
Åpning av utstillingen ”From our point of view”. Det er en salgsutstilling, og alle inntektene går til SWING og deres fotografer.

Fredag 26. juni 
Debattmøte kl 16.30 i Pride Park ”Kriminalisering av prostitusjon – fra et skeivt perspektiv”
Arrangør: Skeivt Forum, Skeiv Seminarrekke og PION