Pro Sentret har lansert en ny rapport om migranters motiver for migrasjon og for å jobbe som sexarbeider.   

 

Den 15. mai presenterte Ida Kock og Jose Colmenares Ranes rapporten In transit. Migrants who sell sex in Norway på Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Presentasjonen ble ledet av professor May-Len Skilbrei som har migrasjon og sexarbeid som en av sine mange forskningsfelt. 

Ifølge forfatterne av rapporten har hovedformålet med kartleggingen vært å se på migrasjonsreiser for mennesker som selger sex. Hva er det som motivet for å forlate hjemlandet, og hva er motivet for å selge sex i Norge.

Kartleggingen 

Kartleggingen som tar utgangspunkt i brukere av Pro Sentrets helse og velferdstilbud, viser at Norge hverken er destinasjonsmålet eller eneste landet informantene jobber eller har jobbet i som sexarbeider.

En forholdsvis stor andel av informantene har EU-borgerskap selv om de kommer fra land i Latin-Amerika, Sørøst-Asia eller østeuropeiske land utenfor EU.  Det var bare en liten andel som formidlet ønske om å bo permanent i Norge.

Graden av sårbahet 

Ifølge rapportforfatterne var det stor forskjell på graden av sårbarhet blant migrantene. Sårbarhet menes her sosioøkonomiske situasjon, men også graden av språk- og samfunnskompetanse. Blant informantene var det noen som pekte seg ut som spesielt sårbare deriblant informantene tilhørende rom-gruppen. Det er en migrant-gruppe som hovedsakelig har hatt tigging som inntjening i Norge. Dreining under og etter pandemien mot et stadig mer kontantløst samfunn som gjør at det er svært vanskelig å få penger, har gjort sexsalg til et alternativ for flere.

Kunnskapsbehov 

I den over to tiårlange menneskehandel-debatten antas det at migranter som selger sex i Norge eller andre land i Europa, er lurt og tvunget til det det. Pro Sentrets rapport viser at et flertall har solgt sex i andre land før de kom til Norge, og noen jobbet med sexsalg i sitt opprinnelsesland før migrasjon. Mange hadde erfaring fra vanlig arbeid, spesielt i service- eller skjønnhetsbransjen.

Rapporten viser også behovet for mer kunnskap om hvordan mennesker som migrerer organiserer seg både når det gjelder reisen fra opprinnelseslandet og grensekryssende arbeidsmigrasjon innad i Europa. Informantene formidler behov for og bruk av nettverk av både venner og andre for å migrere så vel som for å selge sex i Norge. 

Helse- og velferdstiltbud 

Et annet viktig poeng er etablering av tjenesteytelser som ivaretar at samfunnsmessige marginaliserte grupper  Det at en det er en stor andel av sexselgere i Norge som oppholder seg temporært i landet, har betydning for etableringen av at tjenestetilbudet. Sexarbeidere er en utsatt gruppe når det gjelder vold og annen kriminalitet , og ifølge rapportforfatterne er det derfor viktig at det ytes tjenester som ikke fordrer tilhørighet til Norge.  

Pro Sentret, og andre tjenesteleverandører, som yter spesialiserte helse- og sosialtjenester til personer som selger sex, uavhengig av oppholdstatus er viktig får å sikre migranters sikkerhet, redusere skader og identifisere utnyttelse av migranter som selger sex.