Kirsti Bergstø og Mariann Fossum spør om vi mener at det ikke er mulig å sammenligne Sverige og Norge når det gjelder forbud mot sexkjøp. Vi har ikke sagt at det ikke er mulig å sammenligne, det er det. Men, det er ikke er gitt at lovforbud og reguleringer i et land er overførbart til et annet land, og om en skal sammenligne er det viktig å se viktige forskjeller mellom landene. Norske lovgivere har hatt som mål å kombinere et lovforbud mot sexkjøp med skadereduksjonstiltak for selgersiden, og på den måten skiller den norske prostitusjonspolitikken seg fra den svenske politikken, der også sosialetiltak er basert på nulltoleranse. Nasjonal politikk er for øvrig sjelden entydig, prostitusjonsenheten i Malmö har en skadereduserende tilnærming til feltet. Men det var ikke dette som var vårt tema.

 

Vi er kritisk til at Kvinnepanelet i sin utredning om prostitusjon utelater kunnskap og kompetanse som er opparbeidet både i forkant og etterkant av at lovforbudet ble innført i Norge. Kapitlet som omhandlet prostitusjon smaker av en gammel problemstilling der deler av kvinnebevegelsen, inkludert kvinnegruppa Ottar, har ført en aktiv kamp mot sosiale tiltak rettet mot prostitusjon. Senest forrige uke var de ute og krevde at Pro Sentret skulle legges ned fordi de ikke makter å få kvinner ut av prostitusjon. Lovforbud forandrer ikke sosiale forhold. For det er faktisk slik at i de fleste land i verden er prostitusjon regulert av lover som helt eller delvis forbyr fenomenet, i hovedsak har det påvirket organiseringen i mer enn størrelsen av markedet. Det samme gjelder Sverige. At svenske myndigheter har utvist et tilnærmet pussig behov for å hevde at lovforbudet har hatt en ønsket effekt får stå for deres regning. Det pågår i dag mye spennende forskning på prostitusjonsfeltet i Sverige og skal man trekke sammenligninger bør det være basert på kunnskapsbasert kompetanse og ikke politisk ønsketenkning og idealer. Den svenske evalueringen har for eksempel møtt massiv kritikk fra forskere og andre fordi den verken holder mål metodisk eller er i stand til å underbygge påstandene om at forbudet har hatt effekt både når det gjelder å redusere prostitusjon og å motvirke menneskehandel til prostitusjonsformål. 

Det er på alle andre områder av samfunnet store krav til kunnskapsbasert politikk og tiltak, og det må også omfatte prostitusjonsfeltet. Prostitusjon er et komplekst og sammensatt fenomen både når det gjelder maktrelasjoner, hvem kjøper og selger er så vel som faktorer som motiverer for kjøp og salg av seksuelle tjenester. Det bør være i alles interesse, også Kvinnepanelets representanter, at politiske virkemidler for å nå ønsket mål er basert på empirisk basert kunnskap og ikke overfladiske festtaler om ønsket resultat av et lovforbud. Og forholder man seg til realitetene er det nok ikke så stor forskjell mellom den norske og svenske virkeligheten.  

Se også Swedish evaluation of law banning purchase of sex: unsupported claims