Under headingen Wanted: Horekunder formidler leder av Sosialistisk Ungdom (SU), Mali Steiro Tronsmoen, i Ny Tid (30.april–7.mai), at nevnte ungdomsparti skal bruke forsommeren på å jakte på horekunder. Bakgrunnen for jakten er at det ifølge Tronsmoen er noen menn, trass i lovforbudet mot sexkjøp som trådte i kraft 1.januar d.å., som fortsatt kjøper sex. PION synes det er bra at unge mennesker engasjerer seg i viktige samfunnsspørsmål, og prostitusjon er ett av dem. Men, vi finner det bekymringsfullt at SU-leder foreskriver borgervern og at dette gjøres uten noen form for etiske betraktninger om gruppen som rammes av foreskrevet aksjoner.

 

For det første er prostitusjon et atskillig mer sammensatt og komplekst fenomen enn at kvinnekroppen anses som et objekt man kan kjøpe seg tilgang til. Selgere av seksuelle tjenester er kvinner, menn og transpersoner, og motivet for å jobbe i prostitusjon er i hovedsak av økonomisk art. Enten det handler om penger til neste skudd, muligheten for å avhjelpe familien, ønske om å gi barnet flere materielle goder enn det lønn eller trygd gir rom for, eller ønske om å kunne delta i samtidens forbrukerfest i likhet med mange andre. Noen opplever det som en tvangssituasjon fordi de mangler alternativer, for andre handler det om et nødvendig onde, mens for atter andre er det et yrke og en profesjon de er stolt av å kunne håndheve

For det andre er kjøp av seksuelle tjenester i dag for et straffelovbrudd å anse. Det er derfor politiets oppgave å håndheve straffelovens § 202 a. SUs annonserte aksjoner der man skal ta håndhevelsen av loven i egne hender med det formål at norsk lov skal bli respektert, er sagt med andre ord, borgervern. Ifølge Politiloven § 26, er borgervern i form av frivillig eller privat rettshåndhevelse forbudt. Et eksempel på det er da norskafrikanere sommeren og høsten 2008, gikk ut i media og informerte planlagt aksjon mot gateprostitusjon som gikk under navnet ”Operation Flush”. Politiet gjorde som kjent oppmerksom på forbudet mot borgervern. 
Det er også grunn til å stille spørsmål om SU ville ty til de samme metoder overfor andre grupper som ikke viser respekt for straffeloven. Som for eksempel å forfølge, overvåke og avbilde illegale rusbrukere, eller gjelder dette bare prostitusjon?

For det tredje finner PION det opprørende at SU vil iverksette en aksjon som vil ramme selgersiden i prostitusjon. Salg av seksuelle tjenester er ikke forbudt og det er et åpent spørsmål om hvordan SU tenker å gjennomføre aksjoner uten å krenke person- og rettsvernet til lovlydige personer. For så mye vet vi at alle aksjoner, enten det gjelder politiske-, nabolagsaksjoner eller politiets håndhevelse av prostitusjonslovgivningen, så er det selgersiden som er den synlige part og dermed også målgruppen for aksjonene. SUs annonserte aksjoner i gateprostitusjon vil kunne bli ren trakassering av en allerede marginalisert gruppe i samfunnet. Som Tronsmoen peker på i innlegget så trenger kvinnene i prostitusjon støtte. Gateprostitusjonen består som kjent av de mest marginaliserte gruppene i prostitusjonen, i hovedsak kvinner som finansierer illegal rusavhengighet med salg av seksuelle tjenester eller kvinner fra Nigeria, Romania og Bulgaria – altså de mest marginaliserte i den grensekryssende prostitusjonen. Dette er kvinner som har bred erfaring med å bli trakassert av politi, vektere og/eller personer og grupper i omgivelsene. Kvinnene fra Strøket i Oslo som opplevde kvinnebevegelsens horekundeaksjoner på begynnelsen av 1980-tallet har formidlet at de følte i alle fall ikke på kroppen at datidens feministers rettshåndhevelse, var noen bedre enn hvilken som helst annen gruppe som føler at aktørene i prostitusjonen er fritt vilt. Som for eksempel russen i Bergen, som har hatt trakassering av kvinner i gateprostitusjonen som fast innslag i russmoroa i mange år

PION synes som sagt at det er bra at ungdom engasjerer seg, men vi vil foreslå at SU adopterer SOS-rasismes parole og starter kampen for et likestilt og likeverdige samfunn mellom kjønn, klasse, etnisitet og rase, der du jobber, der du bor og der du går på skole. Vi tror det kan være atskillig mer virkningsfullt enn å løpe rundt å overvåke og avbilde aktørene gateprostitusjonen. Men, det gir kanskje ikke samme mediedekning?