Høyesterett slår fast at sexarbeidere er annenrangs borgere i det norske samfunnet, og er for kriminelle, som fritt vilt å regne.    

 

Mandag 14. desember kom det mange har ventet i spenning på; Høyesteretts avgjørelse om sexarbeidere har erstatningsrettslig vern.  

Saken er behandlet av fem dommere hvorav tre, altså flertall slår fast at sexarbeider har ikke krav på erstatning.

Bakgrunnen for saken er en dom fra Borgarting lagmannsrett der fire personer ble dømt for grovt ran og medvirkning til grovt ran av fem sexarbeidere i Oslo.  Lagmannsretten fant at de fornærmede hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. To av de domfelte anket det sivile kravet til Høyesterett.

Inntil forbudet mot sexkjøp trådte i kraft i 2009, fikk sexarbeidere erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. I 2010 slo en dom fra Borgarting Lagmannsrett at med kriminalisering av sexkjøp har sexarbeidere ikke lengre erstatningsrettslig vern. Med henvisning til en dom fra 1946 om gyldigheten av en kontrakt om utførelse for okkupasjonsmakten av utsprengningsarbeid for torpedobatteri.

Med andre ord; ikke helt i samme bås, som bistandsadvokaten, Karoline Henriksen, har påpekt.

Flertallet – det vil si tre av fem dommere, hevder at sexarbeidere ikke har erstatningsrettslig vern.

Det begrunnes med at erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter et brutalt ran, ikke er forenlig med lovgivers intensjoner; nemlig bekjempe prostitusjon.  

Premissene underbygges med den omstridte evalueringen utført av Vista Analyse, som hevder at forbudet er veldig effektivt. Det har ikke bare redusert antall kjøpere, men det er også et middel til at sexarbeidere som måtte finne oljepengene attraktive, holdes ute.

At inntekten ervervet ved sexarbeid er både skatte- og momspliktig, endrer ifølge flertallet ikke deres syn. Og legges det til i begrunnelsen; i praksis melder ingen sexarbeidere inn skatt.

For å sikre at lovgivers intensjon med forbudet holdes i hevd; altså opprettholde samfunnets negative holdninger til sexarbeid, mener flertallet i Høyesterett at man den parten som ikke er kriminalisert, ikke kan gis rettsvern.

Som mindretallet peker på, at når sexarbeidere ikke gis erstatningsrettslig vern, er det færre konsekvenser å skade en sexarbeider enn andre i samfunnet. Det er en skandaløst at flertallet argumenterer for at man ønsker å opprettholde en negativ holdning til prostitusjon ved å gi sexarbeidere svakere rettsvern.

Høyesterettsdommen kan lastes ned her