Mennesker som livnærer seg på sexsalg tvinges til å gjemme pengene under madrassen.

 

I løpet av sommermånedene har PION fått flere henvendelser fra personer som har opplevd at deres respektive banker har sagt opp eller truer med å si opp kundeforholdet. Begrunnelsen er, ifølge bankene, håndhevelsen av Hvitvaskingsloven.  

Noen av sakene  PION fått  henvendelse om, har personen opplevd at banker etterspør informasjon om innskudd på konto. Men personen har ikke skjønt henvendelsen, og besvart den før banken sender et skriv med beskjed om oppsigelse av kundeforholdet. Dette er personer som driver enkeltpersonforetak, betaler skatt- og avgifter, og tror at alt er i orden for deres del da inntekten er oppgitt til skattemyndighetene.

Andre har oppgitt til sin respektive bank at idet er inntekt fra sexsalg, og får så et skriv, eller e-post, om at gjeldende kundeforhold er sagt opp. Noen har fått krav fra sin respektive bank om at de skal bilagsføre innskutt beløp med navn på og dato for sexkjøpet. Andre har opplevd at de har blitt etterspurt informasjon om hvilke relasjoner de har til personer som har betalt for kjøpte tjenester via banktjenester.

Henvendelsene både i nettbanken og i skrivene som bankene sender ut, kan oppfattes som masseutsendelser med generell informasjon. Spesielt for personer med dårlige norsk kunnskaper. I disse tilfellene opplever PION at bankene ikke har vært i dialog med kunden det gjelder. Bankene har hverken sikret seg at kunden har forstått hva saken dreier seg om, eller vurdert om oppsigelsen av kundeforholdet er lovhjemlet i hvitvaskingsloven. I de sakene PION har jobbet med, har for eksempel ikke banker informert om at det er tilstrekkelig å sende inn eller vise til skattemelding for å unngå oppsigelse av kundeforholdet.  

Økonomisk kriminalitet? 

I de sakene hvor det ikke betales skatt- og avgifter er det etter PIONs skjønn et spørsmål om det er et forsøk på å unndra seg skatt- og avgifter, som ifølge myndighetene faller inn under definisjonen av hvitvasking. Mange mennesker som jobber med sexsalg, vet ikke at inntekten er skatte- og avgiftspliktig. Det er uklart for mange saksbehandlere i skatteetaten, og domstolene formidler ulike tolkninger av regelverket.  

PION har siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet med å få klargjort retningslinjer både når det gjelder plikter og rettigheter for skatt på sexsalg. Skatteklagenemnda vedtok i 2019 at prostitusjon ikke skal være skatte- og avgiftspliktig. Bakgrunnen for vedtaket var blant annet at finans- og skattemyndighetene ikke har tilrettelagt for at sexselgere kan betale skatt, at skattekontorene praktiserte det på ulik måte og at det derfor i praksis er et krav som ikke håndheves.  

Regjeringen har avvist vedtaket fra Skatteklagenemnda, men har ikke fulgt opp avvisningen med klare retningslinjer og veiledende informasjon til sexarbeidere om hverken om hvordan skattekravet skal håndteres, eller plikter og rettigheter for skattebetalende sexarbeidere.  

Uten rettsikkerhet?

PION har respekt for at bankene har rapporteringsplikt når det gjelder hvitvasking. Men vi finner det vanskelig å skjønne at håndhevelsen av hvitvaskingsloven kan baseres på at bankkunden bruker innskuddsautomater, overfladisk gjennomgang av konto, og standardformulert brev til kunden. Mistanke om hvitvasking må da som andre lovbrudd meldes til politiet som er satt til å håndheve lovene. 

Tap av kundeforhold til banken har i dag inngripende konsekvenser for personene som rammes. I dagens digitaliserte samfunn kreves det tilgang til BankID for dialog med all offentlig myndighet deriblant kontakt med egen fastlege. Det er ikke mulig å betale regninger uten at man har et kundeforhold til en bank, og det er umulig å skaffe seg bolig uten at man har tilgang til depositumskonto i banken.  Sanksjoner med så inngripende omkostninger kan ikke skje uten at berørte parts rettsbeskyttelse er ivaretatt. Det er i tillegg svært kontraproduktivt fordi konsekvensene av bankenes håndhevelse av hvitvaskingsloven er at mennesker som selger sex , tvinges ut i det svarte og kriminelle økonomiske markedet.